കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികളുമായി ഖത്തർ!

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനും, പൊതുജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികളുമായി ഖത്തർ!

MORE FROM RADIO SUNO