Scrap Exhibition at Souq Waqif ,Qatar- Made In Qatar

പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതം തീർക്കുന്ന ഒരു പ്രദർശനം
കാണാം ആ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ!

MORE FROM RADIO SUNO