Happy Birthday Facebook!

Happy birthday Facebook

നമ്മുടെ ജന്മദിനം മറക്കാതെ നമ്മളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഫേസ്‍ബുക്കിന്റെ ജന്മദിനമാണിന്ന്!!
നിങ്ങളതോർത്തിരുന്നോ?
ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പതിനാറാം ജന്മദിനം..!!

MORE FROM RADIO SUNO