വേമ്പനാട് കായലിന്റെ കാവലാൾ രാജപ്പൻ ചേട്ടൻ | SHINING WORLD EARTH PROTECTION AWARD