മനോജ് കെ ജയൻ ആലപിച്ച മനോഹര ഗാനം “മക്കത്തെ ചന്ദ്രിക “