ബാറോസിനെ വരകളിലാക്കിയ ചിത്രകാരൻ സേതു

mohanlal barroz