ദീപാനിശാന്തിൻറെ ”ജീവിതം ഒരു മൊണാലിസ ച്ചിരിയാണ്” എന്ന നോവൽ പരിചയപ്പെടാം | EPISODE -6