തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ഗതാഗത സഹായമൊരുക്കി ഖത്തർ പ്രവാസി മലയാളി