‘കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥൻ’വിശേഷങ്ങളുമായി ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ്