കിരീടം പാലം ഇനി ടൂറിസ്ററ് കേന്ദ്രം -വിശേഷങ്ങളുമായി മന്ത്രി പി .എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്