മറ്റുള്ളവരുടെയും നമ്മുടെയും സുരക്ഷക്കായി അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക സന്ദേശവുമായി നടൻ റഹ്‌മാൻ

മറ്റുള്ളവരുടെയും നമ്മുടെയും സുരക്ഷക്കായി അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം ഈ മഹാമാരിയെ..

MORE FROM RADIO SUNO