ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം!!!

Written by on November 1, 2018

വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പവിലിയനുകൾ ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകളാണ് ദർബ് അൽ സായിൽകാത്തിരിക്കുന്നത്.20 വരെ ദർബ് അൽ സായിൽ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങൾ തുടരും.

മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ വിവിധ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈപവിലിയനുകളിൽ നിന്ന് അറിയാം. കുട്ടികൾക്കു  വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ എല്ലാ പവിലിയനുകളിലുമുണ്ട്.

ഒട്ടക പുറത്തേറി  ഒട്ടകസവാരിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. റോഡിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്  ചെറു വാഹനങ്ങളോടിച്ചു തന്നെകുട്ടികൾക്കു പഠിക്കാം.

അങ്ങനെ കൗതുകം നിറ‍ഞ്ഞ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി ദർബ് അൽ സായിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു…

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Current track

Title

Artist

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.