കോവിഡ് 19 : ഖത്തറിൽ പുതിയതായി അറിയേണ്ടത് – 22-03-2020