ശ്രീകണ്ഠൻ നായർക്കൊപ്പം !!

മാധ്യമ ലോകത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ പൂക്കാലം തീർത്ത ജനകീയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ R Sreekandan Nair Radio Suno 91.7 FM -ലെത്തിയപ്പോൾ !!
Flowers TV #QatarsFavouriteFM

 

SUNO UPDATES News launch by R Sreekandan Nair 

MORE FROM RADIO SUNO