ശുചിത്വ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കൂ.. കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കൂ..!!