ലോക റേഡിയോ ദിനം

ലോക റേഡിയോ ദിനം ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് Radio Suno ടീം. റേഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി. എത്രെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ചോർന്നു പോവാത്ത റേഡിയോയുടെ ശബ്ദഭംഗി ശ്രോതാക്കൾക്കെന്നും ഒരു കൂട്ടാണ്. റേഡിയോ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര.

https://www.youtube.com/watch?v=iRfgZuXjcIg

MORE FROM RADIO SUNO