റോബോട്ടിന്റെ സുരക്ഷയിൽ ഖത്തർ

റോബോട്ടിന്റെ സുരക്ഷയിൽ ഖത്തർ

റോബോട്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ആശ്ചര്യം ഉണർത്തുന്ന ഒരു കൗതുകവസ്തുവാണ്. പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു യാന്ത്രിക മനുഷ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഖത്തർ എന്ന രാജ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വരുന്നൂ റോബോട്ട്.

https://www.youtube.com/watch?v=-Yyxol3IaWM

MORE FROM RADIO SUNO