റോഡ്‌ സുരക്ഷയിൽ – ഖത്തർ

റോഡ്‌ സുരക്ഷയിൽ പുതിയ പദ്ധതികളുമായി ഖത്തർ. 2022 വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഖത്തറിലെ റോഡ് മോഡീകരിക്കുന്നു.

https://www.youtube.com/watch?v=xQymzkqKnic&t=1s

MORE FROM RADIO SUNO