രാജാധി രാജനിന്ത രാജ……….!”


ഇസൈജ്ഞാനി ഇളയരാജയുടെ 75-ആം പിറന്നാളിന് ആദരമർപ്പിച്ചു തമിഴ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ് കൌൺസിൽ ഒരുക്കുന്ന “ഇളയരാജ-75” എന്ന ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ സംഗീത സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി 2, 3 തീയതികളിൽ ചെന്നൈ നന്ദനം YMCA ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നു!

ഈ സംഗീത സായാന്ഹത്തിന്റെ ഓവർസീസ് റേഡിയോ പാർട്ണർ റേഡിയോ സുനോ 91 .7 FM!!!

ഇത് ഖത്തർ പ്രവാസികൾക്ക് അഭിമാനനിമിഷം ….

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.