പ്രളയത്തിൽ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ?

Kerala Rescue

പ്രളയത്തിൽ വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ????
പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അറിയാം..!!

www.suno.qa
#RadioSuno917FM #qatarsfavoritefe #Qatarmovingforward #Qatarstronger #Qatarmalayalam #Qatarmalayali #Qatarnews #KeralaFloodrelief #keralaFloodrecue#Doforkerala #KeralaQatar

MORE FROM RADIO SUNO