നമുക്കൊരുമിച്ച് നേരിടാം ഈ മഹാമാരിയെ..!! സന്ദേശവുമായി നടൻ Saiju Govinda Kurup