ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടം പിടിക്കും!

ഈ ചിത്രം കാണാതെ പോകരുതെന്ന് സിനിമാപ്രേമികൾ  ഒരു പോലെ പറയുന്നു. 

ഈ ചിത്രം കാണാതെ പോകരുതെന്ന് സിനിമാപ്രേമികൾ ഒരു പോലെ പറയുന്നു. പേരിൽ തന്നെ സ്നേഹം ഒളിപ്പിയ്ക്കുന്ന ചിത്രം പേരൻമ്പ്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളും നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും .കരുതലിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിങ്ങലാണ് ഈ ഗാനം… ഇതിനോടകം പാട്ട് കണ്ടത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്… മാനസീകവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മകളോടുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യുവന്‍ ശങ്കർ രാജയുടെ സംഗീതവും കാർത്തികിന്റെ മനോഹരമായ ആലാപനവും ഗാനത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

Subscribe to Our Monthly Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Thank you for your support.

Something went wrong.