ഖത്തറിൽ കോവിഡ് 19 -ൽ നിന്നും വിമുക്തനായ മലയാളി പ്രവാസി മധു നൂറനാടിന് പറയാനുള്ളത്