ഖത്തറിലെ മസ്ജിദുകൾ അടച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഖത്തർ ഔഖാഫ് മന്ത്രാലയം