കോവിഡ് -19 , ഏത് അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിലും ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഓർക്കുക..