കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും ലഭ്യതയും ഉറപ്പ് വരുത്തി ഖത്തർ..