കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കൂ, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ശുചിത്വം പരിപാലിക്കൂ…!