കുട്ടികളും പ്രായം ചെന്നവരും പുറത്തു പോവുന്നത് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാം..