ഉപ്പും മുളകിലെ കുട്ടിപട്ടാളo

ഉപ്പും മുളകിലെ കുട്ടിപട്ടാളവും കൂട്ടു കൂടാൻ എത്തുന്നു…!!! 😍🙍🏻‍♀️🙍🏻‍♂️🙇🏻‍♀️