ഈ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലെ ഒത്തുചേരൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം