ഇറ്റലിയുടെ രുചിക്കൂട്ട് ഖത്തറിലും !!

ഇറ്റലിയുടെ രുചിക്കൂട്ട് ഖത്തറിലും !!

ഇറ്റലിയുടെ തനതായ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഇനി ഖത്തറിലും സുപരിചിതം. ഏവർക്കും ഇഷ്ട്ടപെടുന്ന ഇറ്റാലിയൻ പാസ്‌തകളെ പറ്റിയും മറ്റു വിഭവങ്ങളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്കറിയാം Made in Qatar – ലൂടെ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gjwrxv89PJ4

 

 

 

MORE FROM RADIO SUNO