അഭിയുടെ കഥ അനുവിന്റെയും trailer !!

അഭിയുടെ കഥ അനുവിന്റെയും, ടോവിനോ തോമസിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രൈലെർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല പ്രണയ ചിത്രമായിരിക്കും എന്നുറപ്പാണ്.

MORE FROM RADIO SUNO