വിഷു നമ്മുക്ക് ഒരുമിച്ചാഘോഷിചാലോ !!

അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിഷു നമ്മുക്ക് ഒരുമിച്ചാഘോഷിചാലോ !!

വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു,
മണിയടി കേൾക്കൂ വിഷു കൈനീട്ടം നേടൂ..ഒരുമിച്ചിരുന്നു വിഷു സദ്യയും…!!

 

MORE FROM RADIO SUNO